Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.    KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu (“Form”)’nun konusu; Satıcının, Sipariş Veren/Alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Formu kabul etmekle, Alıcı; sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo gönderim ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
2.    SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Ticaret Unvanı: Kent Optik A.Ş
Adresi: Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Merkezi No:4 Kat:16 Şişli/İstanbul
Mersis No: 0544060647100018                                                                                                                 Telefon:0212. 325 05 26                                                                                                              Faks:0212.325 05 29
E-posta: ozlemd@kentoptik.com.tr

3.    ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Teslim edilecek kişi: [.]
Teslimat adresi: [.]
Telefon: [.]
Faks: [.]
E-posta/Kullanıcı adı: [.]
4.    SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ (Bundan sonra Sipariş Veren olarak anılacaktır.)
Adı, soyadı/Unvanı:  [.]
Adresi: [.]
Telefon: [.]
Faks: [.]
E-posta/Kullanıcı adı: [.]
5.    SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
5.1. Satışa konu Ürün/Ürünlerin ile Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcıya ait internet sitesinde yer almaktadır.
5.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. Alıcı, siparişini onaylamadan hemen önce; vermiş olduğu siparişin kendisini açıkça ödeme yükümlülüğü altına sokacağını anlamakla, bu yükümlülüğü kabul etmektedir.
5.4. Cayma hakkının olduğu durumlarda cayma hakkının kullanılma şartları; süresi, usulü işbu Formun 8. maddesinde açıklanmaktadır. Alıcının cayma hakkını kullanamayacağı haller ise Formun 9. maddesinde açıklanmaktadır.
5.5. 18 yaşından küçük ve kısıtlı kişiler, Satıcının shop.kentoptik.com.tr  internet sitesi aracılığıyla sözleşme yapamazlar. Alıcı, satış sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu peşinen kabul ve beyan etmektedir. Alıcının yaşı ile ilgili hatalı beyanda bulunmasından veya Alıcının yaşının yanlış yazılmasından ötürü Satıcıya hiçbir sorumluluk yüklenemez.
5.6. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması    Adet    Birim Fiyatı    Ara Toplam
(KDV Dâhil)
           
Kargo Tutarı           
TOPLAM :   

Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslimat tarihi:
Teslim şekli:
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.
6.    FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks
Eposta/kullanıcı adı:
Faturanın teslim şekli: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.
7.    CAYMA HAKKI
7.1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki gerçek veya tüzel kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, Satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Satıcıya ait yukarıda bilgileri yazılı adreslere yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Alıcı tarafça bu hakkın kullanılması halinde,
7.2.1. 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal [tüzel kişiye hitaben düzenlenmiş] ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
7.2.2. İade formu,
7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
7.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.
7.2.5. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.
7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit (kampanyadan yararlanmak için öngörülen en az alım bedeli) tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
8.    CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

         b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

         c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
         ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
       d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
       e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
       f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
      g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
      ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.
      h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
      ı) Alıcı’nın ürünü teslim aldığı veya ürünü gönderdiği adresteki gerçek veya tüzel 3. kişi tarafından ürünün teslim alınıp 14 gün içerisinde Alıcının cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.
      i) Ürünün kendisinin ve varsa içindeki kutusu, silme bezi,  garanti belgesi, temizleme kiti vb. herhangi diğer içeriklerinin zarar görmesi halinde.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
8.2. İşbu Formdan ve Alıcı ve Satıcı tarafça kurulan mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Alıcının ürünü satın aldığı ve yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcının başvurabileceği merciler şöyledir:
01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2019 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.
İşbu Formda Alıcıya sunulan bilgiler; taraflarca ticari amaçla kurulacak mesafeli satış sözleşmesi kapsamında Alıcının haklarını koruma amaçlı olarak verilen ticari bilgilerden ibarettir ve bu Form, elektronik ortamda ALICI tarafından okunup, kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

ALICI [.]                                SATICI:  KENT OPTİK TİC.AŞ

TARİH [.]


Paylaş

Yorumlar